Ota yhteyttä

Etusivu » Blogit » Tarvitaanko kunnallisia elinkeinopalveluita - wirmalaisen näkökulma

Tarvitaanko kunnallisia elinkeinopalveluita - wirmalaisen näkökulma

Kirjoittanut Kimmo Kuikka

Aina aika ajoin nousee esille näkemyksiä, että kuntien tuottamat palvelut yrityksille ovat turhia, ja että palveluita tarjoavat kunnalliset elinkeinoyhtiöt tuhlaavat yhteisiä verovaroja. Myös Lappeenrannan seudulla kaikista kriittisimmät arvostelijat ovat vaatineet Wirma Lappeenranta Oy:n lakkauttamista. 

Toimin heinäkuun loppuun saakka Wirman yritysneuvonnasta ja sijoittumispalveluista vastaavana johtajana. Itse kannatan kriittistä tarkastelua kaupungin verovaroja käytettäessä. Uskon myös, että julkisissa elinkeinopalveluissa löytyy runsaasti mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja varojen järkevämpään käyttöön. Yhtälailla uskon, että monien kriittisten puheenvuorojen taustalla on tietämättömyyttä ja virheellistä tietoa. 

Mitä sitten tapahtuisi, jos Wirma lakkautettaisiin? Kysymykseen lienee mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, mutta asian hahmottamista auttanee lyhyt kuvaus Wirman roolista osana kaupungin, ja valtionkin, elinkeinopolitiikkaa. Lähdetään siis liikkeelle siitä, mitä Wirma oikeasti tekee ja tarkastellaan tilannetta myös hieman laajemmasta perspektiivistä. Kukin saa itse pohtia, saako maksamilleen veroille riittävästi vastinetta. 

Wirman tarkoituksena on tuottaa sen toiminta-alueelle perustettaville, sijoittuville ja alueella toimiville yrityksille neuvontapalveluita sekä toteuttaa kaupungin elinkeinostrategian mukaisia kehityshankkeita. Yritysneuvonnassa yrittäjiä autetaan mm. liikeidean toteutuskelpoisuuden arvioinnissa ja rahoituksen haussa. Kehityshankkeet eivät pääsääntöisesti kohdistu suoraan yrityksiin, vaan niillä pyritään tekemään yritysten toimintaympäristöä paremmaksi. 

Suomessa lähes kaikki kunnat ovat omistajina jossain elinkeinoyhtiössä. Kunnallisilla elinkeinoyhtiöillä on erittäin laaja kontaktipinta yrityksiin. Kunnallisneuvos Markku Anderssonin Työ- ja elinkeinoministeriölle laatiman selvityksen mukaan elinkeinoyhtiöiden asiakkaina on vuosittain n. 35 000 yritystä. Myös Wirma on päivittäin tekemisissä useiden yritysten kanssa tavoittaen vuosittain toistatuhatta paikallista yritystä. Tämän ansiosta Wirmalla on ajantasainen kuva siitä, minkälaista elinkeinopolitiikkaa yritykset toivovat Lappeenrannan kaupungilta ja ympäröiviltä kunnilta. Wirma toimiikin varsinaisen yrityspalvelutehtävänsä ohella paikallisen elinkeinoelämän asiantuntijana ja viestinvälittäjänä yrityksiltä kunnallisille päätöksentekijöille. 

Suomessa uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja erityisesti mikroyrityksiin, kun taas suuryritykset tehostavat jatkuvasti toimintaansa leikkaamalla työvoimakustannuksia. Suomen kansantalouden kilpailukyky on kuitenkin heikentynyt viime vuosien aikana ja tätä kirjoitettaessa parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa pohditaan, kuinka valtion ohjauksella tulisi uudistaa talouden ja yhteiskunnan rakenteita. Uusia elinkelpoisia yrityksiä tarvitaan siis jatkuvasti lisää, jonka vuoksi hallitusneuvotteluissa olisi ensiarvoisen tärkeää pohtia, kuinka suomalaista yrittäjyyttä tuetaan. 

Jo edellisellä hallituskaudella Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti uudistuksen, jolla tähdätään elinkeinopoliittisten toimijoiden roolijaon selkiyttämiseen. Valtion hallinnon alle kuuluvat organisaatiot keskittyvät tulevaisuudessa entistä vahvemmin rahoituksen ja yritystukien myöntämiseen sekä sähköisten palveluratkaisujen kehittämiseen. TEM näkee kasvokkain tapahtuvan yritysneuvonnan olevan seudullisten elinkeinoyhtiöiden vastuulla. Valtion odotukset elinkeinoyhtiöitä kohtaan ovat kovat. Valtiolta ja kunnilta elinkeinoyhtiöille kohdistettavan rahoituksen määrän jatkuvasti laskiessa herää kuitenkin kysymys, kuka tulevaisuudessa maksaa koko lystin? Missä on pitkäjänteisyys? Missä on jatkuvuus?

Myös Wirmalta odotetaan aiempaa aktiivisempaa roolia yritysten neuvontatyössä ja Wirman kehityshankkeiden vaikuttavuuden odotetaan kasvavan. Markku Andersson ehdottaa niin ikään selvityksessään, että elinkeinoyhtiöiden roolia Suomen talouden uudistamisessa tulisi kasvattaa. Wirma on jo vastannut asiakkaiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden toiveeseen ja on ottanut yritysneuvonnassa aiempaa aloitteellisemman roolin. Wirmalaiset ovat olleet kuluneen kevään aikana yhteydessä normaalin palvelutoimintansa lisäksi yli 300 yritykseen. Yhteydenottojen välityksellä Wirma on paitsi saanut arvokasta tietoa yritysten toiveista, mutta on tullut myös selväksi, että yritykset arvostavat henkilökohtaista kontaktia kunnallisten elinkeinopalveluiden toimesta.

Miettiessäni, olisiko Wirman lakkauttaminen edelläkävijyyttä vai hölmöyttä, liputan jo pelkän asiakkailta saadun palautteen perustella säilyttämisen puolesta. Parhaaseen mahdolliseen palveluun pyrittäessä yritysneuvonnassa tulee pystyä ymmärtämään yrityksen tilannetta pintaa syvemmältä ja näkemään ongelmakohtien taakse. Neuvontatilanteet ovat kahden henkilön välistä luottamuksellista vuorovaikutusta, johon vaikuttavat esilläolevien asioiden lisäksi monet henkilökohtaiset syyt. Yrittäjä kulkee yrityksensä kanssa käsi kädessä ja näin ollen yritystoiminnan hoitamiseen vaikuttaa myös yrittäjän perhetilanne, terveys ja lukuisat muut itse yritystoimintaan liittymättömät seikat. Eduistaan huolimatta sähköisillä ratkaisuilla ei pystytä täysin korvaamaan henkilökohtaista neuvontaa. Wirman palveluille on kysyntää.

Anderssonin selvityksen mukaan Suomen elinkeinorakenteen muutos edellyttää myös elinkeinoyhtiöiltä uudistumista. Wirma on toiminut muutoksessa monella tapaa edelläkävijänä. Työ- ja elinkeinoministeriö näkee elinkeinoyhtiöiden roolin jatkossa yhä tärkeämpänä osana kokonaisuutta. Elinkeinoyhtiöt ohjaavat yrityksiä valtion yritystukimuotojen pariin ja toteuttavat sekä valtion että kuntien elinkeinostrategioiden mukaisia kehityshankkeita. Elinkeinoyhtiöt ovat vahvoja paikallisia vaikuttajia, ne edistävät yrittäjyyttä ja positiivista työllisyyskehitystä. Myöskään vaikutusta asiakasyritysten tilanteeseen ei tule unohtaa. 

Wirma on käynyt viime vuosien aikana läpi – osittain pakon edessä - rohkeita uudistuksia, joita monissa kaupungeissa vasta suunnitellaan. Uskon, että Wirma on vastannut yhteiskunnan asettamaan haasteeseen hyvin. Vuodesta toiseen Wirman yritysneuvonta on ollut mukana suurimman osan Lappeenrantaan syntyvän uuden yrityksen perustamisessa, mutta myös kasvutarinoissa, monien olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisessä sekä uusien toimijoiden houkuttelemisessa alueelle. 

Siirtyessäni kesän jälkeen uusien haasteiden pariin voin mielestäni tehdä sen pystyssä päin. Olen saanut olla mukana tekemässä tärkeää työtä yrittäjyyden hyväksi – koen, että työllämme on merkitystä. Maailmaan mahtuu mielipiteitä, mutta omani olen valinnut. Wirmalla on paikkansa myös tulevaisuudessa.

Kimmo Kuikka
wirmalainen