Ota yhteyttä

Kirjanpito ja tilinpäätös

Yrityksen kirjanpitoasiat kannattaa antaa kirjanpitäjän tai tilitoimiston hoidettavaksi. Koska kirjanpito on ala, jolla vaaditaan valtavasti ajantasaista tietoa mm. verotuksesta ja työnantajamaksuista, siitä huolehtimaan kannattaa palkata asiantuntija. Tilitoimisto voi hoitaa myös palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon sekä auttaa kassavirtasuunnittelussa. Useimmat tilitoimistot voivat myös opastaa yrityksen perustamismenettelyjen ja lakisääteisten ilmoitusasioiden kuten veroilmoitusten kanssa. Voit hakea Suomessa auktorisoituja tilitoimistoja täällä

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Juokseva kirjanpito perustuu yritystoiminnassa syntyviin tositteisiin. Siksi sinulla on yrittäjänä velvollisuus säilyttää kaikki kirjanpitoaineisto – laskut, kuitit, palkkalaskelmat jne. – tositteina liiketapahtumista viranomaisiin liittyvä toiminta mukaan lukien. On myös olemassa tietojen säilytysaikaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisätietoja saat tilitoimistosta.

Kirjanpito voidaan tehdä yhden- tai kahdenkertaisena. Ammatinharjoittaja saa halutessaan pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Se tarkoittaa pääpiirteissään vain yrityksen tulojen ja menojen kirjausta. Kaikki muut yritysmuodot vaativat kahdenkertaisen kirjapidon. Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille: debet (veloituskirjaus) ja kredit (hyvityskirjaus).

Yrityksen tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi kuin 12 kuukautta mutta ei kuitenkaan yli 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi voi olla myös lyhyempi kuin 12 kuukautta. Yrityksen tilikausi voi olla myös muu kuin kalenterivuosi, paitsi jos olet ammatinharjoittaja ja pidät yhdenkertaista kirjanpitoa.

Lue lisää kirjanpidosta täällä.

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja toimintakertomus tehdään yrityksen tilikauden lopussa. Pienyrityksen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot. Kaikkien näiden asiakirjojen täytyy noudattaa kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja yhteisölakien tarkkoja muotomääräyksiä. Yhtiön tai osuuskunnan hallitus, henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai yksityinen elinkeinonharjoittaja hyväksyvät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksellaan. Jos yrityksellä on tilintarkastaja, hän tarkastaa kirjanpidon ja yhtiön hallinnon sekä kirjoittaa tarkastuskertomuksen.

Osakeyhtiössä osakkaat vahvistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiökokouksessa tai kirjallisella asiakirjalla. Osuuskunnassa jäsenet vahvistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osuuskunnan kokouksessa tai kirjallisella asiakirjalla. Henkilöyhtiössä ei tarvitse pitää muodollista kokousta, sillä tilinpäätöksen allekirjoittavat vastuunalaiset yhtiömiehet. Sama koskee yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Verohallinto välittää Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) julkistettavaksi niiden yritysten tilinpäätöstiedot liitteineen, jotka antavat yhteisöjen veroilmoituksen 6B ja ovat kaupparekisterissä. Huomaa, että tiedot on annettava joko suomeksi tai ruotsiksi.  Kaikki PRH:lle annetut tilinpäätökset ovat julkisia ja ostettavissa Virre-tietopalvelustamme (tilinpäätöshaku).

Tilinpäätös on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, jos yritysmuoto on

 • osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö
 • osuuskunta tai osuuspankki
 • vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vastaava julkinen yhtiö
 • vakuutusyhdistys
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai eurooppayhtiö.

Tilinpäätös on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät ja yritysmuoto on

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
 • aatteellinen yhdistys tai taloudellinen yhdistys
 • säätiö
 • sivuliike (pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisuus).

Nämä yritysmuodot ilmoittavat tarvittaessa tilinpäätöksensä suoraan kaupparekisteriin.

Lue lisää tilinpäätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Tilintarkastus

Tilintarkastusvelvollisuus koskee avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Yksityisten elinkeinoharjoittajien eli toiminimien ja ammatinharjoittajien ei tarvitse nimittää tilintarkastajaa.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan kuitenkin jättää valitsematta pienessä yrityksessä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa.
 3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Perustettavan yrityksen yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen voidaan sisällyttää tilintarkastajaa koskeva määräys, vaikka laki ei tilintarkastajaa edellyttäisi. Jos tilintarkastajaa ei kuitenkaan haluta valita, ei määräyksiä tilintarkastajasta kannata lisätä.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.