Ota yhteyttä

Rekisteröinti ja ilmoitukset

Yleensä ottaen kaikkien yritysten täytyy tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus on maksullinen, ja se lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukselle.  Ilmoitus tehdään kaupparekisteriin perustamisilmoituslomakkeella, jolla voidaan hakea yrityksen rekisteröimistä kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja/tai ALV-rekisteriin. Jokaiselle yritysmuodolle on omat ilmoituslomakkeensa, perustamiseen vaadittavat asiakirjansa ja menettelynsä.  Lomakkeita on saatavilla esimerkiksi maistraateissa sekä YTJ-sivuilla. On tärkeää varmistaa, että ilmoitukseen on liitetty kaikki tarvittavat asiakirjat. Lisätietoja perustamiseen vaadittavista asiakirjoista on yritysmuodoittain Yritys-Suomen sivuilla.

Täytetty ilmoituslomake (tarvittavine liitteineen) toimitetaan maistraattiin tai Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitteeseen PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. Mahdolliset rekisteröintimaksut täytyy maksaa ennen lomakkeiden lähettämistä.

Lisätietoja on Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Uudelle yritykselle annetaan Y-tunnus heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnus on ikään kuin yrityksen henkilötunnus.

Yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisten yritykselle tai yhteisölle antama yksilöllinen tunnus. Y-tunnus annetaan, kun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään kirjataan tieto yrityksen perustamisesta. Yritys- ja yhteisötunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, eli se on muotoa 1234567-8. Y-tunnusta täytyy käyttää laskuissa ja sopimuksissa sekä muun muassa käytettäessä kaupparekisteriä tai asioitaessa Verohallinnon kanssa.

Nimen päättäminen

Yrityksen nimen täytyy olla yksilöllinen ja erottua muista rekisteröidyistä nimistä tai tavaramerkeistä. Jos keksit nimiehdotuksen, tarkista YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä onko ehdotus jo varattu. Yrityksen nimessä ei saa olla ainoastaan yleisiä sanoja tai palvelun kuvausta ja henkilön- tai paikannimiä. Yrityksen nimen rekisteröiminen antaa yksinoikeuden käyttää kyseistä nimeä koko maassa.

Yrityksen nimen on hyvä kuvata yrityksen toimialaa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi käyttää nimessään tunnusta ”tmi” tai ”toiminimi”, mutta se ei ole pakollista. Kommandiittiyhtiö voi käyttää lyhennettä ”ky”.Osakeyhtiön tunnus on ”oy”, ja julkisella osakeyhtiöllä se on ”oyj”. Avoimen yhtiön tunnus on ”avoin yhtiö”. Lyhennettä ”ay” ei voi käyttää. Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi sekä lisäys ”sivuliike Suomessa” tai ”filial i Finland”.

Nimi rekisteröidään suomen- tai ruotsinkielisenä. Nimi voi sisältää myös muunkielisiä tunnuksia (Ab Yritys Oy tai Oy Yritys Ltd). Nimi voi sisältää myös muunkielisiä rinnakkaistoiminimiä (suomen- tai ruotsinkielisen nimen käännöksiä). Osakeyhtiön mahdolliset rinnakkaistoiminimet on otettava yhtiöjärjestykseen. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön rinnakkaistoiminimet on otettava yhtiösopimukseen ja osuuskunnan rinnakkaistoiminimet sääntöihin. Yrityksen nimen tutkiminen kaupparekisterissä on osa ilmoituksen käsittelyä. On mahdollista, että ehdotusta yrityksen nimeksi ei hyväksytä, joten ennen markkinoinnin aloittamista on syytä odottaa virallista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla on lisää ohjeita yrityksen nimen muodostamiseen.

Aputoiminimi

Elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa liiketoimintaansa aputoiminimellä, mistä on hyötyä, jos yritys toimii useilla toimialoilla. Aputoiminimen rekisteröinnistä veloitetaan maksu, ja aputoiminimellä voi harjoittaa vain toimintaa, jota varten se on rekisteröity. Aputoiminimiä voi olla useita. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan. Aputoiminimillä ei ole erillistä kirjanpitoa tai Y-tunnusta.

Toimiala

Yrityksen toimiala täytyy ilmoittaa Verohallinnolle. Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, josta on ilmettävä myös toiminnan muoto: esimerkiksi moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto.

Yrityksen toimiala täytyy kirjata rekisteröitäessä yritystä kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Toimiala voidaan ilmoittaa myös niin sanottuna yleistoimialana, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan, mutta on suositeltavaa ilmoittaa yksilöidympi toimiala.

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri on koko Suomen kattava julkinen rekisteri, joka sisältää elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä koskevia virallisia tietoja. Suurin osa yrityksistä on osakeyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia.Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritysten on myös ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset. Useimpien yritysten on myös toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin.

Kaupparekisteri on luonteeltaan yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen. Ilmoitus tulee julkiseksi heti, kun se lähetetään, jo ennen kuin yritys on rekisteröity.

Huomaa, että kaupparekisteritietoja ei voi päivittää puhelimitse. Yrityksen kaupparekisteritietoja on mahdollista päivittää vain kirjallisella ilmoituksella kaupparekisterille.

Kun yritys on rekisteröity kaupparekisteriin, yrityksen edustajalle lähetetään postitse kaupparekisteriote ja mahdollisesti yhteisösäännöt. Ote lähetetään 2. luokan lähetyksenä, joka toimitetaan vastaanottajalle tavallisesti kahden arkipäivän kuluessa lähetyksestä.

ALV-rekisteri (arvonlisäverovelvollisten rekisteri)

Arvonlisäverovelvollisten yritysten täytyy ilmoittautua Verohallinnon rekisteriin perustamisilmoituksellaan. Samalla yritys ilmoittaa arvonlisäverovelvollisen toimintansa aloituspäivän. Yritys voidaan ilmoittaa ALV-rekisteriin, vaikka sen liiketoiminta olisikin lain mukaan arvonlisäverotonta, esimerkiksi jos sen liikevaihto on alle 8 500 EUR (2014). Arvonlisäverovelvollinen yritys saa vähentää verollista liiketoimintaansa varten tekemiinsä ostoksiin sisältyvän arvonlisäveron.

Ulkomainen yritys on Suomessa arvonlisäverovelvollinen, jos sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Ulkomaiset yritykset ilmoitetaan ALV-rekisteriin samalla tavoin kuin suomalaiset yritykset. Myös ulkomainen yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Joissakin erityistapauksissa ulkomainen yritys on aina arvonlisäverovelvollinen.

Jos yritys ei ole yrittäjän mielestä arvonlisäverovelvollinen, perustamisilmoituksessa valitaan kohta ”Ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen” ja annetaan lisätietoja verottomuuden perusteista.

Ennakkoperintärekisteri

Uusi yritys maksaa ennakkoveroa sen perusteella, miten suureksi se arvioi ensimmäisen tilikautensa verotettavan tuloksen. Yritys ilmoittaa arvioidun tuloksen perustamisilmoituksessa. Verohallinto määrää yritykselle ennakkoveron yrityksen arvioiman tuloksen perusteella ja lähettää yritykselle ennakkoverolipun sekä tilisiirtolomakkeet veron maksamiseksi. Käytännössä ennakkoperintärekisteriin kuuluminen tarkoittaa, että yrityksen asiakkaiden ei tarvitse pidättää veroa maksetusta työkorvauksesta. Suomessa on tavallista ajatella, että yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ei ole aktiivinen.

Työnantajarekisteri

Työnantajarekisteriä ylläpitää Verohallinto (www.vero.fi).

Yrityksen täytyy ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos sillä on
1) vähintään kaksi vakituista työntekijää kalenterivuoden aikana
2) vähintään kuusi tilapäistä työntekijää samanaikaisesti.

Jos palkanmaksu on tilapäistä tai jos palkkaa maksetaan vain yhdelle työntekijälle, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin.