Ota yhteyttä

Verotus

Yrittäjä (jolla on kotipaikka Suomessa) sitoutuu yrityksen nimissä maksamaan veroja. Yritysverotuksen lisäksi yrittäjän tulee huomioida mahdolliset henkilöverotusta koskevat määräykset.

Yritys maksaa tuloveroa verotettavan tuloksensa perusteella. Tuloveroa maksetaan ennakkoveroina (arvioidun tuloksen perusteella) sekä tarvittaessa jäännösveroina ja ennakon täydennysmaksuina.  Verohallinto määrää yritykselle ennakkoveron yrityksen arvioiman tuloksen perusteella ja lähettää yritykselle ennakkoverolipun sekä ennakkoverojen tilisiirtolomakkeet.  Jos lopullinen tulos poikkeaa arvioista, yrittäjä voi hakea ennakon muutosta tai ennakon poistamista kokonaan. Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakkoveroa on maksettu liian vähän, veroja voi täydentää maksamalla ennakon täydennysmaksua. Yritysmuoto vaikuttaa tuloverotukseen.

Arvonlisäveroa (ALV) maksetaan yleensä kuukausittain yrityksen myynnin ja ostojen perusteella. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää eli laskee mukaan tavaran tai palvelun myyntihintaan. Yrittäjien välisissä liiketoimissa se yrittäjä, joka ostaa tavaran tai palvelun, voi vähentää arvonlisäveron, jonka toinen yrittäjä on laskuttanut häneltä. Näin voi tehdä, jos tuotetta käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Jos yritys on ilmoitettu ALV-rekisteriin, sen odotetaan ilmoittavan kunkin verokauden ALV-tiedot kausiveroilmoituksilla ja maksavan verotilille merkityn arvonlisäveron. Kausiveroilmoitus- ja maksuaikataulu on sovittavissa. Yritys voi ilmoittaa ja maksaa veronsa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Kaikki tuotteita tai palveluita myyvät yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia. Palvelun myyntiä on esimerkiksi tarjoilu-, konsultointi- ja kuljetuspalvelu. Voimassa oleva ALV-prosentti on tarkistettavissa täältä

Jos yrityksen tilikauden liikevaihto on alle 8 500 EUR (2014), sen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.  Suomen Uusyrityskeskukset ry:n julkaisussa Perustamisopas alkavalle yrittäjälle on annettu esimerkkejä arvonlisäveron laskennasta.

Yritysmuoto ei vaikuta arvonlisäverotukseen.

Edellä mainitussa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n julkaisussa Perustamisopas alkavalle yrittäjälle eri yritysmuotojen verotusta kuvaillaan seuraavasti:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityksestä saama tulo verotetaan hänen omana tulonaan. Osa yritystulosta on pääomatuloa ja osa ansiotuloa. Yritystulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa on 20 % edellisen vuoden nettovarallisuudesta ja loput on ansiotuloa. Yrittäjä voi valita, että pääomatuloa on vain 10 % nettovarallisuudesta tai että koko yritystulo on ansiotuloa. Yritystoiminnan aloittamisvuonna pääomatulo-osuus lasketaan ensimmäisen tilikauden päättymishetken nettovarallisuuden mukaan.

Jos puolisot työskentelevät yrityksessä yhdessä, jaetaan yritystulo puolisoiden kesken. Yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan puolisoille työpanosten suhteessa ja pääomatulo-osuus nettovarallisuusosuuksien mukaan.

Yritystulon pääomatulo-osuuden verotuksesta löytyy ajantasaista tietoa täältä. Ansiotulo-osuus lasketaan yhteen yrittäjän muiden ansiotulojen kanssa, ja yrittäjä maksaa kaikkien ansiotulojensa yhteismäärästä veroa progressiivisen veroasteikon mukaan.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eivät ole tuloverotuksessa erillisiä verovelvollisia. Ne antavat kyllä oman veroilmoituksensa, jonka mukaan lasketaan yhtiön verotettava tulo (tulo, josta pitää maksaa veroa). Tämä tulo jaetaan yhtiömiesten tulo-osuuksiksi, joista yhtiömiehet maksavat veroa. Yhtiömiehiä ei sen sijaan veroteta heidän tekemistään yksityisotoista tai kirjanpidon mukaan heille kuuluvasta tulo-osuudesta.

Osa yhtiömiehen tulo-osuudesta on pääomatuloa ja osa ansiotuloa. Tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuuden ja yhtiömiehelle kuuluvan varallisuusosuuden perusteella.

Pääomatulo-osuuden verotuksesta ajantasaista tietoa löytyy täältä. Ansiotulo-osuus lasketaan yhteen yhtiömiehen muiden ansiotulojen kanssa, ja yhtiömies maksaa kaikkien ansiotulojensa yhteismäärästä veroa progressiivisen veroasteikon mukaan.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies saa yleensä yhtiöstä korkoa sijoittamalleen pääomalle. Tällainen tulo on äänettömälle yhtiömiehelle pääomatuloa.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että osakeyhtiön tulot verotetaan yhtiön omina tuloina eivätkä ne vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. Tarkista voimassa oleva osakeyhtiön verotus verohallinnon sivuilta täällä.

Osakeyhtiön osakkaat voivat nostaa osakeyhtiöstä varoja joko palkkana tai osinkona. Lisäksi yhtiö voi myöntää osakkaalle lainan, joka on lainansaajan veronalaista pääomatuloa, jos se on maksamatta vielä verovuoden päättyessä. Verovapaat yksityisotot eivät ole mahdollisia osakeyhtiössä.

Yhtiö voi jakaa voiton osakkailleen osinkoina. Osingon verotus riippuu siitä, kuinka paljon osinkoa yhtiö jakaa ja kuinka suuri on osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Jos yhtiö jakaa osinkoina enintään 8 % osakkeidensa matemaattisesta arvosta, niin 150 000 euroon saakka osinko on osakkaalle 75 % verovapaata tuloa ja 25 % verotetaan pääomatulona. 150 000 euroa ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Jos yhtiö jakaa osinkoina yli 8 % osakkeidensa matemaattisesta arvosta, 8 % ylittävästä osasta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Verotili

Verotili koskee kaikkia, jotka maksavat verotilille kuuluvia veroja. Verotiliveroja ovat esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. Kaikki oma-aloitteiset verot (eli sellaiset verot, joista yrittäjä huolehtii itse) paitsi varainsiirtovero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero, ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Täältä voit lukea lisää verotilistä.

Verotukseen liittyvässä laskennassa on yleensä suositeltavaa tehdä yhteistyötä tilitoimiston kanssa.  

Yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa muun muassa verotuksesta, ilmoituksista ja maksuista on Verohallinnon verkkosivuilla.

Tietoja verotuksesta on myös Yritys-Suomen verkkosivuilla.

Tietoja yrityksen viranomaisilmoituksista löytyy täällä.