Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Wirma yrityspalvelut.
Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava)

Nimi:

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Wirma yrityspalvelut.

Osoite:

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) :

puh. (05) 616 3400, wirma@lappeenranta.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi ja virka-asema:

Pasi Leimi, toimialajohtaja, Elinvoima ja kaupunkikehitys.

Osoite:

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) :

puh. (05) 616 3400, pasi.leimi@lappeenranta.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö (jos muu kuin edellä)

Nimi ja virka-asema:

Eeva Pihlajaniemi, yrityspalvelupäällikkö, Wirma yrityspalvelut.

Osoite:

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) :

puh. (05) 616 3400, eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi

4. Rekisterin nimi

Wirma yrityspalvelut asiakas- ja yhteystietojärjestelmä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakastietojen hallintaan ja tilastointiin sekä toimialaan liittyvässä tiedotuksessa.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen ja rekisterinpitäjän etujen toteuttamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

  • henkilötiedot, yhteystiedot, kotikunta ja sukupuoli
  • yrityksen julkisissa lähteissä olevat tiedot
  • mahdollisesti myös koulutus ja työ, työllisyystilanne ja työkokemus

7. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Hakosalo -asiakastietojärjestelmä
  • Patentti- ja rekisterihallituksen tilastot
  • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilausten yhteydessä. Evästeillä kerätään tietoja verkkosivujen käytöstä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita, joiden palvelimet sijaitsevat EU/ETA -alueen ulkopuolella, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat ovat teknisesti suojattu tai fyysisesti lukittu siten, ettei niihin ole ulkopuolelta pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamisen kannalta.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Järjestelmä kerää henkilötietojen katsomisesta ja järjestelmään tehdyistä muutoksista lukulokia.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asianmukaisesti enintään 5 vuotta tai asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

 

Tilaa uutiskirje

Vinkkaamme Wirman kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä Lappeenrannan seudun hyödyllisistä koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

Tutustu Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden tieto- ja rekisteriselosteeseen tästä ja evästekäytäntöihin tästä.